REGULAMIN

I. Strony transakcji

1. Sklep internetowy, jako Sprzedający, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem: www.wysokierabaty.pl, prowadzony jest przez Krystiana Gniewosza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. GNSBUD Krystian Gniewosz, nr NIP 945-201-22-94, z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Świebodzin 124, 33-220 Bolesław.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

II. Oferta Sklepu

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (23%).

2. Do każdego przyjętego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

3. Prezentowane zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

4. Każda oferta jest ważna do wycofania zapasów.

III. Zawarcie Umowy

1. Treść strony internetowej www.wysokierabaty.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako ofertę wiążącą, co dotyczy każdego z oferowanych na niej produktów.

2. Zamówienia można składać:
poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), 24h na dobę, 7 dni w tygodniu,
poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@wysokierabaty.pl
telefonicznie - dzwoniąc pod numer (12) 307 20 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 14:00

3. Przyjęcie przez system każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy Wysokierabaty.

4. Na produkty, których nie ma na stanie magazynowym, tzw. "pod zamówienie" będzie wymagana zaliczka w wysokości 20% sumarycznej wartości zamówienia.

5. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

6. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa F.H.U. GNSBUD do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: F.H.U. GNSBUD, Świebodzin 124, 33-220 Bolesław lub elektronicznie na adres faktury@wysokierabaty.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji F.H.U. GNSBUD traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), zawierając umowę na odległość za pośrednictwem sklepu wysokierabaty.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy.

2.Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Załącznik dostępny jest na stronie internetowej: http://wysokierabaty.pl/uslugi/formularz-zwrotu

3. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

V. Polityka prywatności

1. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego klienta.

2. Wysokierabaty.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

3. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie wysokierabaty.pl może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 18.

VI. Gwarancje i procedury reklamacyjne

1. Wszystkie produkty oferowane w sprzedaży są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi do funkcjonowania serwisu, prezentacji i wiarygodności danych, czy stwierdzonych nieprawidłowościach, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres admin@wysokierabaty.pl

2. Zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę (klienta) treści o charakterze bezprawnym.

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep wysokierabaty.pl z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Regulamin ważny od dn. 09.04.2017